Skúšky Goetheho inštitútu

Skúšky Goetheho inštitútu zo všeobecnej nemčiny umožňujú získať medzinárodne platný, časovo neobmedzený certifikát, osvedčujúci znalosť jazyka na úrovni, definovanej Spoločným európskym referenčným rámcom (A1 - C2).

Cenník skúšok GI platný od 01.01.2019.

Všetky typy skúšok sa zameriavajú na hodnotenie štyroch základných jazykových zručností:

 • schopnosť porozumieť prečítanému textu
 • súvislý písomný prejav v rozsahu prispôsobenom danej jazykovej úrovni
 • schopnosť porozumieť počutému textu
 • ústny prejav

Chcete viac informácii?

Kontaktujte koordinátorku skúšok Goetheho inštitútu Mgr. Dagmar Fehérovú
E-mail: dagmar.feherova@gmail.com

Prüfungsvorbereitende_Materialien_von_Verlagen_Januar2019

Najčastejšie kladené otázky (uznanie a platnosť certifikátov Goetheho inštitútu).

GOETHE-ZERTIFIKAT A1 Fit in Deutsch 1 (für Jugendliche)

Certifikát Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je vhodný predovšetkým pre deti od 10 rokov, prípadne študentov stredných škôl, ktorí dosiahli úroveň A1 podľa Európskeho referenčného rámca. Na dosiahnutie tejto jazykovej úrovne je potrebné absolvovať 80 - 200 vyučovacích hodín. Skúška sa skladá z písomnej časti v celkovom rozsahu 60 minút (posluch, písanie, čítanie) a ústnej skupinovej alebo párovej skúšky v rozsahu 15 minút.

Písomná časť 14. jún 2019
Ústna časť: 14. jún 2019
Uzávierka prihlášok a splatnosť poplatku: 10. jún 2019
Cena: 55,- EUR 

Ďalší termín konania skúšok: október 2019 

Prihláška na medzinárodnú certifikačnú skúšku z nemeckého jazyka... 

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 - Erwachsene

Certifikát Goethe-Zertifikat A2 je vhodný pre tých, ktorí už absolvovali prvé kroky v štúdiu nemčiny a chcú vedieť, do akej miery ju ovládajú. Absolvovaním tejto skúšky kandidáti preukážu schopnosť dorozumieť sa nemecky jednoduchým spôsobom.

 • skúška dokumentuje 2. stupeň - A2 - Spoločného európskeho ref. rámca
 • dosiahnutiu tejto úrovne predchádza približne 280 vyučovacích hodín štúdia
 • obidve skúšky pozostávajú z písomnej a ústnej časti.
Písomná časť 14. jún 2019
Ústna časť: 14. jún 2019
Uzávierka prihlášok a splatnosť poplatku: 10. jún 2019
Cena: 95,- EUR

Ďalší termín konania skúšok: október 2019 

Prihláška na medzinárodnú certifikačnú skúšku z nemeckého jazyka...

Chcete viac informácii?

Kontaktujte koordinátorku skúšok Goetheho inštitútu Mgr. Dagmar Fehérovú
E-mail: dagmar.feherova@gmail.com

Goethe-Zertifikat A2 - Jugendliche 

Certifikát Goethe-Zertifikat A2 je vhodný pre tých, ktorí už absolvovali prvé kroky v štúdiu nemčiny a chcú vedieť, do akej miery ju ovládajú. Absolvovaním tejto skúšky kandidáti preukážu schopnosť dorozumieť sa nemecky jednoduchým spôsobom.

 • skúška dokumentuje 2. stupeň - A2 - Spoločného európskeho ref. rámca
 • dosiahnutiu tejto úrovne predchádza približne 280 vyučovacích hodín štúdia
 • obidve skúšky pozostávajú z písomnej a ústnej časti.
Písomná časť 14. jún 2019
Ústna časť: 14. jún 2019
Uzávierka prihlášok a splatnosť poplatku: 10. jún 2019
Cena: 65,- EUR

Ďalší termín konania skúšok: október 2019 

Prihláška na medzinárodnú certifikačnú skúšku z nemeckého jazyka...

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

 • skúška dokumentuje tretí stupeň - B1 - Spoločného európskeho referenčného rámca
 • získaním tohto jazykového certifikátu kandidát preukáže solídne základné znalosti nemeckého jazyka, ktoré mu umožňujú jazykovo sa orientovať vo všetkých dôležitých situáciách každodenného života tak vo verbálnej ako aj v písomnej forme
 • Goethe-Zertifikat B1 akceptujú zamestnávatelia súkromných aj štátnych firiem v SRN, Rakúsku aj vo Švajčiarsku ako doklad o solídnych základných znalostiach nemeckého jazyka
 • na dosiahnutie tejto úrovne sa predpokladá približne 420 - 500 vyučovacích hodín štúdia.
Písomná časť 14. jún 2019
Ústna časť: 14. jún 2019
Uzávierka prihlášok a splatnosť poplatku: 10. jún 2019

Cena:

Cena za jeden modul skúšky (Hören, Schreiben, Lesen, Sprechen)

140,- EUR

50,- EUR

Ďalší termín konania skúšok: október 2019 

Prihláška na medzinárodnú certifikačnú skúšku z nemeckého jazyka...

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 (für Jugendliche)

Písomná časť 14. jún 2019
Ústna časť: 14. jún 2019
Uzávierka prihlášok a splatnosť poplatku: 10. jún 2019

Cena:

Cena za jeden modul skúšky (Hören, Schreiben, Lesen, Sprechen)

80,- EUR

40,- EUR

Ďalší termín konania skúšok: október 2019 

Prihláška na medzinárodnú certifikačnú skúšku z nemeckého jazyka...

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 modular

 • certifikát dokumentuje 4. stupeň - B2 - Spoločného európskeho referenčného rámca, teda schopnosť autonómneho používania jazyka
 • získaním certifikátu kandidát preukáže schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abtraktné témy a dokáže z nich vyselektovať relevantné informácie
 • použitím relatívne rozsiahlej slovnej zásoby je schopný skoncipovať dlhšie texty na rôzne aktuálne témy a vyjadriť svoje stanovisko
 • je schopný aktívne sa podieľať na dlhších rozhovoroch k všeobecným témam
 • Goethe-Zertifikat B2 vyžadujú predovšetkým zamestnávatelia z oblasti zdravotníctva vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách
 • na dosiahnutie tejto jazykovej úrovne sa predpokladá približne 590 - 680 vyuč. hodín štúdia.
Písomná časť 14. jún 2019
Ústna časť: 14. jún 2019
Uzávierka prihlášok a splatnosť poplatku: 10. jún 2019

Cena:

Cena za jeden modul skúšky (Hören, Schreiben, Lesen, Sprechen)

165,- EUR

75,- EUR

Ďalší termín konania skúšok: október 2019 

Prihláška na medzinárodnú certifikačnú skúšku z nemeckého jazyka...

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (für Jugendliche)

Písomná časť 14. jún 2019
Ústna časť: 14. jún 2019
Uzávierka prihlášok a splatnosť poplatku: 10. jún 2019

Cena:

Cena za jeden modul skúšky (Hören, Schreiben, Lesen, Sprechen)

120,- EUR

55,- EUR

Ďalší termín konania skúšok: október 2019 

Prihláška na medzinárodnú certifikačnú skúšku z nemeckého jazyka...

GOETHE-ZERTIFIKAT C1

 • certifikát dokumentuje 5. stupeň - C1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Jeho získaním kandidát preukazuje schopnosť ovládania jazyka na úrovni „pokročilý”
 • schopnosť spracovať náročné texty, vyjadrovať sa plynule, spontánne, jasne a štrukturovane, používať jazyk v spoločenskom aj pracovnom živote, pri štúdiu a ďalšom vzdelávaní
 • Goethe-Zertifikat C1 je akceptovaný zamestnávateľmi v nemecky hovoriacich krajinách ako doklad o solídnych znalostiach všeobecného jazyka na úrovni „pokročilý”. Mnohé vysoké školy a univerzity uznávajú tento certifikát ako prijímaciu skúšku z nemeckého jazyka (informovať sa treba vopred! Univerzita môže požadovať skúšku Goethe-Zertifikat C2, DSH alebo TestDaF)
 • na dosiahnutie tejto úrovne sa predpokladá približne 800 - 1000 vyuč. hodín štúdia.
Písomná časť 14. jún 2019
Ústna časť: 14. jún 2019
Uzávierka prihlášok a splatnosť poplatku: 10. jún 2019
Cena: 175,- EUR

Ďalší termín konania skúšok: október 2019 

Prihláška na medzinárodnú certifikačnú skúšku z nemeckého jazyka...

Goethe-Zertifikat C2:GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom)

 • certifikát o absolvovaní tejto skúšky je v širokej miere akceptovaný nemeckými zamestnávateľmi ako doklad o diferencovaných veľmi pokročilých vedomostiach jazyka vo všetkých oblastiach osobného, pracovného aj verejného života
 • Goethe-Zertifikat C2 - certifikát oslobodzuje zahraničných uchádzačov o štúdium na všetkých nemeckých univerzitách a vysokých školách od prijímacej skúšky z nemeckého jazyka
 • na dosiahnutie tejto jazykovej úrovne sa predpokladá približne 200+ vyučovacích hodín štúdia, nasledujúceho po úrovni „Mittelstufe“.
Písomná časť: 14. jún 2019
Ústna časť: 14. jún 2019
Uzávierka prihlášok a splatnosť poplatku: 10. jún 2019
Cena za celú skúšku:
Cena za jeden modul skúšky (Hören, Schreiben, Lesen, Sprechen)
200,- EUR
80,- EUR

Ďalší termín konania skúšok: október 2019 

Prihláška na medzinárodnú certifikačnú skúšku z nemeckého jazyka...

Viac informácií o skúškach Goetheho inštitútu

Registrácia a samotné skúšky organizuje JŠ RK Centrum UNIVERSA. Dňom 1. 1. 1999 bola našej škole udelená licencia Goetheho inštitútu Mníchov, čím sme sa stali Skúšobným centrom Goetheho inštitútu, pre medzinárodné certifikačné skúšky stupeň Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch a Goethe-Zertifikat C1. Dňom 1. 7. 2004 bola našej škole udelená licencia aj na vykonávanie medzinárodných certifikačných skúšok Goetheho inštitútu Mníchov, stupeň Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C2.

Prihlášky na skúšky Vám poskytneme na sekretariáte jazykovej školy. Na prípravné semináre sa môžu externí kandidáti prihlásiť e-mailom, a to na adrese: info@universa.sk, alebo osobne na sekretariáte jazykovej školy. Platbu za skúšky a za prípravné semináre je možné realizovať prevodným príkazom:

 • TATRA BANKA č. účtu: IBAN: SK43 1100 0000 0026 2048 1211
 • konštantný symbol: 0308
 • variabilný symbol: 1
 • Do poznámky prosíme uviesť meno študenta

Chcete viac informácii?

Kontaktujte koordinátorku skúšok Goetheho inštitútu Mgr. Dagmar Fehérovú
E-mail: dagmar.feherova@gmail.com

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek