Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka

Základná štátna jazyková skúška (úroveň B2)
Všeobecná štátna jazyková skúška (úroveň C1 / C2)

  • osvedčenie o štátnej jazykovej skúške je dokladom o znalosti cudzieho jazyka akceptovaným na národnej úrovni
  • tento doklad vyžadujú niektorí slovenskí zamestnávatelia
  • osvedčenie je tiež dostatočným preukázaním jazykových znalostí za účelom získania živnostenského oprávnenia
  • absolvovanie štátnej jazykovej skúšky je vhodné pre tých, ktorí sa v budúcnosti plánujú uplatniť výlučne na tuzemskom trhu práce

Prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka organizujeme v spolupráci s E-KU Inštitútom jazykovej a interkultúrnej komunikácie so sídlom v Nitre. Samotná skúška je realizovaná v Nitre v priestoroch inštitútu E-KU.

Základná štátna jazyková skúška

Svojou náročnosťou je základná štátna jazyková skúška na úrovni vyššieho stredného stupňa, t.j. na úrovni B2 podľa Európskeho referenčného rámca. Svojou jazykovou náročnosťou je porovnateľná s náročnosťou na výborný výsledok maturitnej skúšky (navyše doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť štátnej jazykovej skúšky). Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomosti z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Základná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.
Písomná časť pozostáva zo štyroch častí a ústna časť z troch častí. Odporúčame si priniesť kvalitné prekladové a výkladové slovníky.

Anglický jazyk, Nemecký jazyk

Termín: Písomná časť: apríl 2019
Ústna časť: máj 2019
Uzávierka registrácie: 31. marec 2019

Všeobecná štátna jazyková skúška

Príprava na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná štátna jazyková skúška na úrovni C1 podľa Európskeho referenčného rámca, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomosti z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. V prípade, že kandidát je neúspešný v písomnej časti, nemôže byť pripustený k ústnej časti.

Písomná časť pozostáva zo štyroch častí a ústna časť štátnej jazykovej skúšky z troch častí.

Anglický jazyk, Nemecký jazyk

Termín: Písomná časť: apríl 2019
Ústna časť: máj 2019
Uzávierka registrácie: 31. marec 2019

Na prípravné kurzy sa môžete prihlásiť osobne alebo prostredníctvom ONLINE prihlášky (Jazykové vzdelávanie pre dospelých - do poznámky uviesť Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku).

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek