Kontakty

RK Centrum UNIVERSA

Súkromná jazyková škola a vzdelávacia
inštitúcia Banská Bystrica

Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 70 07, 0918 678 131
E-mail: info@universa.sk

Zriaďovateľ školy:
RK Centrum UNIVERSA. s.r.o.
Horná 65
974 01 B. Bystrica

Riaditeľka školy:
Mgr. Mária Kodayová

Zástupca riaditeľky školy:
Mgr. Martin Žiak

Koordinátorka skúšok Goetheho inštitútu:
Mgr. Dagmar Fehérová
Tel.: +421 950 520 811
E-mail: dagmar.feherova@gmail.com

Cambridgeské skúšky:
Conrad James Riepl MSc.
Manažér skúškového centra (C. E. M.)
Tel.: 00421 (917) 905 719 335
E-mail: info@cambridgeexams.sk

Úradné hodiny pre verejnosť:
Zápis na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 3. – 7. septembra 2018 v čase od 13.00 do 18.00 hod. 
Dňa 3. septembra 2018 bude zápis prebiehať už od 9.00 hod.

Študijné oddelenie:
Mgr. Drahoslava Černáková

Ekonomické oddelenie:
Oľga Mojžišová

Bankové spojenie pre úhradu školného:

IBAN: SK 43 1100 0000 0026 2048 1211
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: dátum narodenia študenta vo formáte ddmmrr
Správa pre prijímateľa: Prosíme uviesť meno a priezvisko študenta

+421 950 520 811

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek