Kontakty

RK Centrum UNIVERSA

Súkromná jazyková škola a vzdelávacia
inštitúcia Banská Bystrica

Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica

Zriaďovateľ školy:
RK Centrum UNIVERSA. s.r.o.
Pod Turíčkou 3480/24 
Banská Bystrica 974 01

Riaditeľka školy:
Mgr. Tereza Búziková
Tel.: +421 911 786 237
Email: tereza.buzikova@universa.sk

Koordinátorka skúšok Goetheho inštitútu:
Mgr. Dagmar Fehérová
Tel.: +421 950 520 811
E-mail: dagmar.feherova@gmail.com

Cambridgeské skúšky:
Conrad James Riepl MSc.
Manažér skúškového centra (C. E. M.)
Tel.: +421 905 719 335
E-mail: info@cambridgeexams.sk

Úradné hodiny pre verejnosť:
Pondelok až štvrtok v čase od 13.00 do 18.00 hod.

Bankové spojenie pre úhradu školného:
IBAN: SK 43 1100 0000 0026 2048 1211
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: dátum narodenia študenta vo formáte ddmmrr
Správa pre prijímateľa: Prosíme uviesť meno a priezvisko študenta

 

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek