Online prihláška

Začiatok školského roka 2018/2019 sa blíži a keďže chceme ušetriť Váš čas, využite možnosť prihlásiť sa online formou. Stačí si vybrať cudzí jazyk, ktorý chcete študovať, vyplniť osobné údaje a odoslať prihlášku. Tešíme sa na Vás. 

Vyplňte prosím pozorne prihlášku. Polia označené v červenom rámiku sú povinné.

Mám záujem o jazyk:

Pre štúdium viacerých jazykov je potrebné vyplniť prihlášku pre každý jazyk samostatne.Invalid Input

Ponuka vzdelávacích programov:

Vyberte si prosím z nasledujúcich vzdelávacích programov. Pokiaľ neviete, ktorý je pre vás najvhodnejší, označte poslednú voľbu „Potrebujem poradiť“. Po odoslaní prihlášky Vás budeme kontaktovať a radi Vám poradíme.Invalid Input
Moja znalosť jazyka (uveďte len v prípade, že ste nový študent):

(zadajte výsledok z testu Cambridge ESOL alebo Goethe-Institut, pri voľbe iného jazyka zadajte Vašu odhadovanú úroveň znalosti - začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý)

Invalid Input

Údaje žiaka / študenta

Meno:
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
Priezvisko:
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
Dátum narodenia:
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
Telefón/mobil:
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
E-mail:
Zadali ste e-mailovú adresu v nesprávnom tvare alebo ste ju nezadali vôbec. Opravte to prosím.
Bydlisko:
Ulica:
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
Číslo:
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
Mesto/obec:
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
PSČ:
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
Kontakt na jedného z rodičov (uviesť len v prípade neplnoletého študenta)
Meno a a priezvisko:
Invalid Input
Telefón:
Invalid Input
Adresa:
Invalid Input
E-mail:
Invalid Input
Navštevovali ste našu jazykovú školu v minulom školskom roku?
 
Invalid Input
Vaše poznámky ku prihláške:
Invalid Input

Spôsob platby a Všeobecné a záručné podmienky

Spôsob úhrady na účet:
TATRA BANKA IBAN SK 43 1100 0000 0026 2048 1211
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: dátum narodenia poslucháča vo formáte ddmmrr
správa pre prijímateľa: prosíme uviesť meno a priezvisko poslucháča

Všeobecné a záručné podmienky JŠ RK Centrum UNIVERSA pre poskytovanie výučby cudzích jazykov

1. Zápis na príslušný jazykový kurz v Jazykovej škole RK Centrum UNIVERSA vzniká vyplnením záväznej prihlášky a zaplatením zápisného vo výške 5,- EUR alebo 35,- EUR v prípade denného štúdia (v zmysle Vyhl. č. 321 MŠ SR z 23. júla 2008 o jazykovej škole) a zaplatením školného v stanovenej výške.

2. V zmysle § 5 odst.12 písme. a) v nadväznosti na ustanovenia § 38 ods.6 zákona 596/2003 a na základe plnenia stanovených požiadaviek prijatia uvedených v bode č. 1 , riaditeľ školy vydá Rozhodnutie riaditeľa o prijatí poslucháča do Súkromnej jazykovej školy RK Centrum UNIVERSA Banská Bystrica.

3. Zápis študentov do vyššieho ročníka, ktorí neabsolvovali predchádzajúci ročník v našej JŠ je možný na základe vstupného testu a ďalej v zmysle bodu č.1.

4. Škola si vyhradzuje právo zaradenia študenta na základe výsledku vstupného testu a prijatia len nami stanoveného počtu študentov v skupine. V prípade nedostatku voľných miest alebo nedostatočného počtu záujemcov bude študentovi ponúknuté štúdium v náhradnej triede alebo vrátené školné.

5. Uhradené školné je možné z akéhokoľvek dôvodu vrátiť do 30. septembra 2018. Zápisné z akéhokoľvek dôvodu škola nevracia.

6. Škola sa zaväzuje študentovi poskytnúť výučbu za podmienok uvedených v "Ponuke jazykového vzdelávania". Počas jesenných, zimných a jarných prázdnin sa v škole nevyučuje.

7. Škola si vyhradzuje právo pri znížení počtu študentov pod 6 poslucháčov, znížiť aj pomernou časťou rozsah výučby, pričom výška školného sa nezmení. Alebo škola bude postupovať v zmysle bodu č. 4.

8. Nástup na štúdium je možný len v prípade uhradenia zápisného a školného v stanovenej výške.

9. Školné za žiakom zameškané hodiny v priebehu školského roka sa nevracia. V poplatku nie je zahrnuté poistné účastníka.

10. Štúdium je ukončené záverečným testom, na základe ktorého škola vystaví na požiadanie certifikát Jazykovej školy RK Centrum UNIVERSA a študenti môžu postúpiť do vyššieho ročníka.

11. Uchádzač podpisom prihlášky prehlasuje, že je oboznámený s programom výučby Jazykovej školy RK Centrum UNIVERSA v zmysle Ponuky vzdelávania, rešpektuje a riadi sa ním a taktiež sú mu známe aj všeobecné a záručné podmienky, s ktorými súhlasí.

12. Osobné údaje budú spracované výlučne na interné účely Súkromnej jazykovej školy RK Centrum UNIVERSA v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.

13. Garancie – Jazyková škola RK Centrum UNIVERSA garantuje správnosť údajov a popisovaných služieb uvedených v "Ponuke jazykového vzdelávania" ku dňu 1. 6. 2018.

14. Tieto podmienky vstupujú v platnosť 1. 6. 2018 a toho dňa nadobúdajú právnu účinnosť.

 
Bez súhlasu s podmienkami nie je možné odoslať prihlášku.
Odpíšte prosím kontrolný kód: Odpíšte prosím kontrolný kód:
Kontrolný kód nebol odpísaný správne. Skúste to prosím znovu.
  

 

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek