Prehľad gramatického učiva - večerné štúdium

Prehľad gramatického učiva

Anglický jazyk

1. ročník

 • prítomný čas
  • jednoduchý
  • priebehový
 • minulý čas
  • jednoduchý
 • stupňovanie príd. mien
 • going to
  • budúci čas
 • predprítomný čas

2. ročník

 • prítomný čas
  • jednoduchý
  • priebehový
 • minulý čas
  • jednoduchý
  • priebehový
 • budúci čas - will / going to
 • predprítomný čas
 • podmienkové vety 1. a 2.
 • trpný rod
 • predprítomný priebehový čas
 • predminulý čas
 • nepriama reč

3. ročník

 • prítomné časy (viac do hĺbky)
 • minulé časy (viac do hĺbky)
 • predprítomné časy (viac do hĺbky)
 • modálne slovesá
 • budúce časy - going to / will
 • podmienkové vety - 0., 1., 2.,
 • časové vety
 • nepriama reč
 • tvorenie však, všakže

4. ročník

 • prítomné časy
 • minulé časy
 • predminulé časy
 • predprítomné časy
 • nepriama reč
 • gerundia / infinitivy

5. ročník

 • used to / would
 • počítateľné / nepočítateľné pod. mená
 • vzťažné vety
 • členy
 • modálne slovesá
  • v prítomnosti
  • v minulosti
 • podmienkové vety - 0., 1., 2., 3.
 • trpný rod
 • želacie vety
 • + testy FCE

6. ročník

 • opakovanie všetkých gramatických časov a prehlbovanie vedomostí o ich použití
 • vedľajšie vety podmienkové, vyjadrenie príčiny a následku
 • vzťažné vety
 • nepriama reč, otázky, príkazy
 • „-ing” alebo „to”
 • modálne slovesá
 • frázové slovesá a idiomy
 • pravopis a interpunkcia

Nemecký jazyk

1. ročník

 • tvorba otázok a odpovedí, vetný zápor
 • vedľajšie vety
 • perfektum pravidelných a nepravidelných slovies
 • skloňovanie a stupňovanie prídavných mien

2. ročník

 • podmieňovací spôsob
 • préteritum, plusquamperfektum a časové vedľajšie vety
 • vzťažné zámená a vzťažné vedľajšie vety
 • neurčitkové konštrukcie
 • trpný rod - prítomný čas

3. ročník

 • rôzne druhy vedľajších viet a neurčitkových konštrukcií
 • modálne slovesá
 • priebehové a stavové pasívum v rôznych časových formách
 • slabé skloňovanie podstatných mien

4. ročník

 • podmieňovací spôsob
 • modálne slovesá
 • časové vedľajšie vety
 • trpný rod
 • predložkové väzby
 • stupňovanie prídavných mien
 • príčastia vo funkcii prídavných mien

5. ročník

 • prídavné mená s predložkovými väzbami
 • slovesné predložkové väzby
 • vetná skladba a prehľad vedľajších viet
 • podmieňovací spôsob
 • trpný rod a náhradné formy

6. ročník

 • Perfektum s „haben” a „sein”
 • tranzitívne a intranzitívne slovesá
 • trpný rod a náhradné formy
 • podmieňovací spôsob - Konjunktiv II
 • nepriama reč - Konjunktiv I
 • modálne slovesá - objektívny a subjektívny význam
 • všetky typy vedľajších viet a ich transformácia do hlavných viet (spojka - predložka)
 • vetná skladba

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek