Spoločný európsky referenčný rámec - ALTE

Spoločný európsky referenčný rámecJe dokument, vypracovaný na podnet Rady Európy s cieľom dosiahnuť "ešte silnejšiu jednotu členských štátov Európskej únie" aj v oblasti kultúry.

Pôvodná konečná verzia dokumentu bola uverejnená v septembri 2000 pod názvom COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE, preložená do francúzskeho aj nemeckého jazyka. Je výsledkom dlhoročných diskusií pod vedením expertov pre cudzie jazyky zo 40 krajín sveta.

Čo je vlastne „Spoločný európsky referenčný rámec”?

  • predstavuje spoločnú bázu rozvíjania jazykových schopností a zručností v celej Európe
  • podrobne popisuje spôsob získavania jazykových vedomostí tak, aby boli študujúci schopní využívať jazyk za účelom komunikácie, a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté jazykové zručnosti
  • v praxi tento dokument predstavuje diferencovaný systém šesťstupňových škál /A1-C2/, ktoré definujú rôzne aktivity zamerané na verbálnu komunikáciu a tiež kompetenčnú úroveň, získanú v danom jazyku.a to všetko za účelom efektívnej medzinárodnej komunikácie, podporujúcej vzájomné porozumenie a toleranciu s prihliadnutím na kultúrnu rôznorodosť a identitu jednotlivých národov

Všeobecná charakteristika stupňov

Základný - elementárny stupeň ovládania jazyka

A1 - Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

A2 - Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/. Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

Stredný stupeň - samostatné ovládanie jazyka

B1 - Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach /škola, práca, voľný čas atď./. Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

B2 - Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.

Vyšší stupeň - kompetentné ovládanie jazyka

C1 - Schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame. Schopnosť vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov. Schopnosť používať jazyk v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu i vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného a obsiahleho prejavu ku komplexným problémom za použitia vhodných štylistických prostriedkov.

C2 - Schopnosť porozumieť prakticky všetko a bez problémov. Schopnosť zhrnúť informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť odôvodnenia a vysvetlenia. Schopnosť vyjadrovať sa spontánne, veľmi plynulo a presne, a to vďaka využívaniu jemných výrazových prostriedkov.

Všetkým uvedeným kategóriám je samozrejme prispôsobený aj písomný prejav, t.j. ovládanie gramatických a ortografických pravidiel.

Systém medzinárodných certifikačných skúšok a ich prispôsobenie „Spoločnému európskemu referenčnému rámcu”.

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek